- İlamlı ve ilamsız icra takibi,

- İflas yoluyla ilamlı ve ilamsız icra takibi,

- Kambiyo senetlerine özgü icra takipleri (çek, bono ve poliçe),

- Kiralanan taşınmazların tahliyesine ilişkin icra takipleri,

- İhtiyati haciz,

- Şikayet davaları ve tasarrufun iptali davaları,

- İstihkak davaları ve menfi tespit davaları,

- İtiraz ve itirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları,

Başta olmak üzere gerek icra dairelerindeki işlemleri gerekse icra mahkemesi ve icra sonrası genel mahkemelerde takip edilmesi gereken dosyaları özen ve ciddiyetle takip ederek tahsilatları hızlandırmak ve mağduriyeti önlemek için titizlikle çalışmaktayız.